mob-nsv2
aspx-logo | חברת בניית אתרים
איזה חלום תרצו להגשים?
תאתגרו אותנו ובואו נדבר
נא בחרו (לא חובה) סוג שירות/ים שאתם צריכים:
Edit Template

מבוא
ברוכים הבאים לאתר ASPX!
על ידי גישה או שימוש באתר שלנו, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה.
אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אל תשתמש באתר שלנו aspx.co.il.

שימוש באתר
אתה רשאי להשתמש באתר שלנו למטרות חוקיות בלבד.
אינך רשאי להשתמש באתר שלנו לכל מטרה בלתי חוקית או לא מורשית, לרבות אך לא רק הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן,
שידור או העברת דואר זבל, או השתתפות בכל פעילות שעלולה לפגוע או לשבש את האתר או המשתמשים שלנו.

קניין רוחני

התוכן והחומרים באתר האינטרנט שלנו, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, תמונות ותוכנה,
הם קניינה של ASPX או נותני הרישיונות שלה ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקי קניין רוחני אחרים.

אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות או ליצור יצירות נגזרות המבוססות על התוכן או החומרים שלנו ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

קישורים לאתרי צד שלישי
האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבים של צד ג'.
ASPX אינו אחראי לתוכן, לדיוק או לדעות באתרים אלה, והמצאותם אינה מעידה על אישורנו לאתר או לתוכן שלו.

כתב ויתור על אחריות
האתר שלנו מסופק על בסיס “כמו שהוא” ו”as is”. אנו לא מציגים כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע,
בנוגע לתפעול או השימוש באתר האינטרנט שלנו, לרבות אך לא רק הדיוק, השלמות או מהימנות של כל תוכן או חומרים.

הגבלת אחריות
במידה המרבית המותרת על פי חוק, ASPX ובעלי המשרה, הדירקטורים, עובדיה וסוכניה לא יהיו אחראים לכל נזק,
לרבות אך לא מוגבל לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים, הנובעים מהשימוש ב- או חוסר יכולת להשתמש באתר שלנו.

פיצוי כספי
אתה מסכים לפצות כספית את ASPX ואת בעלי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה מכל טענה או דרישה,
לרבות אך לא רק שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובע מהשימוש שלך באתר האינטרנט שלנו,
מהפרת תנאי שימוש אלה, או הפרה שלך של זכויות כלשהן של אחר.

חוק וסמכות שיפוט
תנאי שימוש אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל, מבלי לתת תוקף לכל עקרונות של סתירות חוק.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב בבתי המשפט בישראל,
ואתה מקבל בזאת את סמכות השיפוט של בתי משפט אלו.

שינויים בתנאי שימוש אלה
אנו עשויים לעדכן את תנאי השימוש הללו מעת לעת כדי לשקף שינויים בשיטות שלנו או בדרישות המשפטיות שלנו.
אנו נפרסם על כל שינוי מהותי בתנאי שימוש אלה ונקבל את הסכמתך כאשר הדבר נדרש על פי חוק.